Nederland | verkoop@hakron.be

   
Home Over Hakron Producten Engineering Downloads Hydroseal Nieuws Contact
Online catalogus


prefab winter waterdicht duurzaam beton anker geluid innofix veilig ufo

Catalogus download
download catalogus


Hakron Engineeringhakron | Disclaimer

Algemeen
U bevindt zich op de website van Hakron bvba.

Gebruiksovereenkomst
Bij het gebruik van deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Hakron bvba (hierna 'Hakron' genoemd) en de bezoeker van de website (hierna 'de gebruiker' genoemd).
Bij de toegang tot en het gebruik van de website, productinformatie, tekeningen, nieuws en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich akkoord met de onderstaande voorwaarden. De gebruiker wordt verondersteld akkoord te hebben gegeven bij het gebruik van deze website. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze complete disclaimer, dient hij/zij deze website direct te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden website met haar informatie
Alle informatie zoals bijvoorbeeld persberichten, rapporten, foto’s, tekeningen, handleidingen, programma's, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, tekeningen, producten en/of diensten (hierna 'de informatie') die via deze website worden aangeboden of gebruikt, zijn eigendom van Hakron, haar leveranciers/producenten of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd.
De gebruiker verbindt zich er toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, géén wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van Hakron de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken.

Linking en Framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Hakron bevindt of via de link naar de website van Hakron wordt gestuurd.
Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Hoewel Hakron streeft naar een website van topkwaliteit, is de informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud bevatten. Hakron noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Hakron is in géén geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak.
Hakron is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien Hakron van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Hakron (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).
Voordat u de informatie van onze site gebruikt, welke zijn uitgeprint of gedownload of enige vorm dan ook (oncontroleerbare copie), verzoeken wij u onze website te raadplegen voor de meest actuele informatie.

Adviezen via de website
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies. Hakron is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.

Privacy en vrijwillig geregistreerde persoonlijke informatie
Hakron verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Hakron verzamelt géén persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals onder meer bij het invullen en versturen van een bestelformulier, bij het plaatsen van een bestelling, bij het abonneren op een nieuwsbrief of bij het invullen en versturen van e-mail. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratiedoeleinden (klantenbeheer, bestellingen, informatieverstrekking e.d.). Enkel indien de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen de persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden of direct marketing door Hakron, haar partners of derden.
De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens altijd opvragen.

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers, partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op géén enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's.
Hakron heeft géén zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in géén geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Gebruik van e-mailadressen
Wanneer u een medewerker persoonlijk een e-mail stuurt dan dient u rekening te houden met de mogelijkheid dat deze persoon niet aanwezig is, eventueel voor langere tijd (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte). Hierdoor kan een reactie vertraging oplopen. Daarom adviseren bij u u e-mail bericht te zenden aan een groep of afdelingsadres.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Enkel het Nederlandse recht is van toepassing op deze gebruiksovereenkomst. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

Contact
Eventuele op- of aanmerkingen betreffende deze gebruiksovereenkomst kunt u contact met ons opnemen.

Handelsmerken
HAKRON, en/of namen van andere producten die door Hakron worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Hakron en/of aan haar gelieerde vennootschappen of filialen.

Auteursrecht informatie
Copyright© 2006-2018 Hakron bvba, alle rechten voorbehouden.

Eigen vervoer vandaag
ma     di     wo     do     vr

Beurs agenda

■ geen beurzen gevonden.


Laatste nieuws

Hakron Werfafzetting

Uw bestellingen lossen wij met eigen kraan!

Polyfleece SX® 1000

Hakron Deurne is verhuisd!


Vacatures

Vrachtwagenchauffeur Roosdaal

Commercieel medewerker binnendienst Roosdaal